Posted on

Grunnleggende medisinkurs, med mulighet for påbygging

Medisinkurs er en gunstig måte å sørge for at ansatte til enhver tid har den kunnskapen og tryggheten som skal til for å trives på jobb. For personell som arbeider innen helse- og omsorgssektoren vil det gjerne være en fordel å gjennomføre et medisinkurs med jevne mellomrom. Medisinkurs er relevante for arbeidsroller innen blant annet innen rus, psykiatri, DPS, spesialisthelsetjenesten, i kriminalomsorgen med mer. Medisinkurs kan fullføres i tradisjonell klasseromstil, som hybridløsning eller som rent e-læringskurs. Det tilbys medisinkurs for assistenter , sykepleiere, vernepleiere, ufaglærte – alle kunnskapsnivåer og tidligere erfaring.

Spesialiserende medisinkurs

Et grunnleggende medisinkurs kan bygges på med flere forskjellige temaer, slik som LAR- behandling, epilepsi og diabetes. Dette gjør at man kan rette kursene mot spesialiseringer og særskilte behov ved enhver arbeidsplass. Legemiddelassistert rehabilitering, eller LAR, er for eksempel en behandlingsmetode som skal hjelpe mennesker med opioidavhengighet til bedre livskvalitet. Videre skal LAR-behandling redusere skadene av opioidbruk og faren for dødsfall ved overdose. Epilepsi reguleres ofte godt med epilepsimedisin, og kunnskap om både medikamentell og ikke-medikamentell behandling er viktig for å kunne møte pasienten på en god måte. Diabetes, som behandles med insulin, er en sykdom der kunnskap om medikamentell behandling kan være avgjørende for god livskvalitet. Gjennom kursing innen dette og mer, er enhver ansatt bedre utrustet til å imøtekomme behovene til pasienter og brukere.

Nettkurs hos Helsekursportalen

Det har aldri vært enklere å fullføre kurs innen helserelaterte temaer enn det er i dag med nettbasert læring. Alt som kreves er tilgang til internett og en enhet å jobbe fra, slik som en bærbar datamaskin. Med 30 dager på å fullføre kurset har du god tid til å gå tilbake, se over tidligere emner og pause kursene der du ønsker. Helsekursportalen tilbyr flere typer medisinkurs. Du kan velge å ta et grunnleggende medisinkurs, medisinkurs rettet mot diabetes, epilepsi og LAR-behandling. Vi har medisinkurs for blant annet assistenter, helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere. Bestill kurs selv her på nettsiden eller hør med arbeidsgiver om kursene kan dekkes.

Posted on

Medisinkurs – kunnskap når det gjelder

Når man nevner medisinkurs er det lett å tenke at et medisinkurs handler om legemiddelhåndtering. Et medisinkurs kan også omfatte andre temaer som er mer intrikate, slik som tvang og makt, hygiene, diabetes eller epilepsi. Det vil også variere stort hvilken bakgrunn den som skal gjennomføre kurset har. Enkelte har jobbet mange år i helse- og omsorgssektoren, mens andre er nye i stillingen og har lite erfaring. Det som gjerne er fellesnevneren er at alle som jobber med og for mennesker ofte har behov for ny kunnskap eller oppfrisking av det de allerede har lært.

Ansvar og kunnskap

Ikke alle som arbeider innen helse og omsorg har en utdannelse, kursing eller fag som er relevante for arbeidsplassen. Andre har jobbet mange år, og uttrykker selv at faglig påfyll er ønskelig. Arbeidsgiver ønsker ofte at deres ansatte har den kunnskapen de behøver for å møte arbeidsoppgaver og utfordringer på en trygg, god måte. Det er for eksempel stadige endringer innen medisinbruk, regelverk som pasient- og brukerrettighetsloven og smittevern. Ansatte som jevnlig gjennomgår kursing står bedre rustet til å skape trygge, gode arbeidsplasser som evner å ivareta brukere og pasienter godt. Nettbaserte kurs er en enkel, praktisk og faglig solid måte for travle ansatte å tilegne ny kunnskap.

Nettkurs hjemmefra

Det er mange fordeler med å benytte seg av e-læringskurs. Travle hverdager byr på den godt kjente tidsklemma, og det kan være utfordrende med klasseromsundervisning der du skal møte til gitte tider på bestemte steder. Helsekursportalen har utviklet brukervennlige nettkurs av høy kvalitet. Vi tilbyr kurs i en rekke forskjellige temaer innen helsesektoren, og våre medisinkurs for assistenter og andre helsearbeidere inkluderer blant annet temaer som ernæring, legemiddelhåndtering, epilepsi og førstehjelp. Du kan logge inn og ut av kurset så mange ganger du har behov for i løpet av 30 dager etter at du har påbegynt kurset. Gjennomfør kurset hjemme fra eget kjøkken, eller benytt et av kontorene på jobb til å fullføre kurset i løpet av arbeidstiden.

Posted on

Assistentrollen: En variert jobbhverdag

I jobben som assistent ved institusjon eller andre helseforetak hjelper man ofte personer med behov for ulike former for assistanse. I en assistentrolle kan en arbeidsdag by på mange forskjellige arbeidsoppgaver, som blant annet personlig stell, bistand i hjemmet og også i flere tilfeller utføring av legemiddelhåndteringsoppgaver. Det er mange hensyn å ta når man jobber med og for mennesker, spesielt når det kommer til legemiddelhåndtering. Håndtering av medisin for andre mennesker er et stort ansvar, enten det gjelder å dosere, sette sammen forskjellige medisiner eller viten om hva som skjer med legemidlene i kroppen, og kunnskap er viktig for å ta gode valg.

Faglig kompetanse

Behovet for faglig kompetanse blant assistenter innen for eksempel hjemmehjelp og på sykehjem er viktigere enn noen gang. Faglig kompetanse handler ikke kun om forløpet til sykdommer og hvordan medisiner virker, men også om organisatoriske hensyn slik som fordeling av oppgaver, rapportering og observasjon. Dette er relevant for blant annet pleiemedarbeidere, helseassistenter, hjemmehjelp og støttekontakter. Det er gjennom alle de små oppgavene at assistenten er med på å tilrettelegge hverdagen slik at brukerne kan velge å være aktive og sosiale. Kjennskap til blant annet pasient- og brukerrettsloven, samt forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp, er gode hjelpemidler i en travel hverdag.

Enkel tilgang til nettkurs

Helsekursportalen tilbyr medisinkurs for deg som yter helsehjelp i jobben din som assistent. Våre medisinkurs for assistenter vil gi tilstrekkelig og god kompetanse i ulike tema som legemiddelhåndtering og ulike sykdommer, uansett tidligere erfaring og kunnskap. Du vil få tilgang til et e-læringskurs som du har 30 dager på å fullføre, helt i eget tempo. Kurset kan gjennomføres hvor som helst, så lenge du har nettilgang. Du har flere forsøk på å bestå, og kan logge deg ut og inn så mange ganger du måtte ha behov for. Kontakt oss i dag om du har noen spørsmål, eller benytt vår utfyllende nettside til å finne mer informasjon.

Posted on

Medisinkurs for assistenter – et tilbud som passer de fleste assistentroller

For deg som jobber som assistent, enten det gjelder hjemmehjelp, brukerstyrte tjenester, støttekontakt eller annet – har du nok opplevd flere ganger at det er mange situasjoner og problemstillinger der du gjerne skulle hatt mer kunnskap for å kunne handle raskt. En som jobber som assistent kan blant annet ha ansvar for å dele ut medisiner, håndtere multidose og dosett samt forventes å ha oversikt over legemidler og sykdommer som er relevant for den gruppen mennesker det jobbes med.

Helsekursportalen tilbyr medisinkurs for assistenter

For mange innebærer det å ha ansvar for andre sine medisiner og generelle velvære å også ha et behov for mer kunnskap og dermed trygghet i jobben sin. Et medisinkurs for assistenter kan inkludere for eksempel kurs i grunnleggende legemiddelhåndtering, kurs om diabetes, epilepsi eller et førstehjelpskurs.

Helsekursportalen har et stort utvalg i e-læringskurs som kan gjennomføres enkelt fra ditt hjem, kontor eller andre praktisk og ønskelige steder. Det kan dermed benyttes som selvstudium. E- læringen gjør kursene tilgjengelige for alle og du er velkommen til å se igjennom vårt utvalg her på nettsiden.

Posted on

GDPR: et spørsmål om datasikkerhet og tillit

Den 25.mai 2018 trådte personvernforordningen (General Data Protection Regulation, eller GDPR) i kraft for EU og alle EØS land. I Norge ble regelverket innført 20.juli 2018, og innen ett år førte loven til rekordmange varsler og et økende internasjonalt samarbeid.

Bevisstheten rundt personvernrettigheter og personvern har økt både blant befolkningen generelt og hos virksomheter som behandler personopplysninger. Det er flere årsaker til at personvern er viktig, og at ansvaret for behandling av personopplysninger skal tas på alvor.

Hva regnes som personopplysninger?

Personopplysninger favner bredt, og inkluderer all informasjon som kan kobles til en person. Det er en rekke opplysninger som faller inn under personopplysninger, slik som navn, postadresse, bilde, kontoinfoformasjon, IP-adresse og mer. Enhver bedrift som behandler slike data, har ansvar etter personvernforordningen til å ivareta disse dataene.

Det er tillitsskapende å være åpen om hvordan man lagrer og behandler data om personer, dette gjelder også inne helsesektoren. Som pasient, kunde og bruker av en tjeneste skal personopplysninger behandles med fortrolighet og respekt. Personvernforordningen gjelder for omtrent alle organisasjoner og bedrifter i Norge, store som små, private som offentlige.

Personvernordningen gjelder ansatte såvel som brukere av en tjeneste. Ansatte har blant annet rett til innsyn i hvilke personopplysninger arbeidsgiver har om vedkommende, og retten til retting og sletting av disse.

Ta et kurs i dag

Helsekursportalen tilbyr GDPR-kurs som gir en innføring i og kjennskap til lovverket. Alle våre kurs er e-læringskurs, noe som skaper stor fleksibilitet for gjennomføring. Du har tilgang på kurset i 30 dager, og kan bruke så lang tid du trenger på å fullføre. Du kan gjennomføre kurset hjemmefra i egen stue, og logge inn og ut så mange ganger du behøver. Bestått kurs gir kursbevis.

Posted on

Personvernforordningen – datasikkerhet og personvern

Helt siden internett kom har det skjedd store endinger når det kommer til hvordan vi kommuniserer og utfører daglige gjøremål, ikke minst på jobb. Vi sender e-poster, meldinger, har databaser med journalføring og loggfører, lagrer bilder og betaler regninger på nettet. GDPR (general data protection regulation) er kjent på norsk som personvernforordningen og er en EU-forordning som omhandler måten din bedrift behandler persondata. GDPR gjelder innen EU og alle EØS-land, altså også Norge.

Personopplysninger

I henhold til personvernforordningen er det slik at personopplysninger omfatter all informasjon som kan knyttes til en person. Personopplysninger inkluderer alt fra navn til e-postadresse, bilde, kopi av dokumenter (slik som CV og arbeidskontrakt), postadresse, bankopplysninger, innlegg i sosiale medier – listen er lang. Hensikten med GDPR er å oppfordre til og sikre et mer disiplinert og bevisst forhold til personopplysninger, samt å unngå misbruk av slike opplysninger.

Prosedyrer og retningslinjer

Enhver som behandler personopplysninger, som en bedrift, må ha utarbeidet prosedyrer og retningslinjer for hva som innhentes, hvordan personopplysninger behandles og hvordan det lagres. Herunder faller hvordan personer kan gi juridisk samtykke, hvordan man kan være sikker på at personopplysninger blir slettet dersom en person ønsker det og hvordan gjennomføre iverflytting av personopplysninger. Det kan være mye å ha oversikt over, og et GDPR- kurs kan være til god hjelp. Innen i helsevesenet er GDPR- forordningen høyst relevant, spesielt med tanke på all den personsensitive informasjonen som er nødvendig for å ivareta brukere av en helsetjeneste.

Bestill kursing i dag

Helsekursportalen tilbyr GDPR- kurs om personvernforordningen, rettet både mot ledere og ansatte i virksomheter som behandler personopplysninger. Alle kursene til Helsekursportalen er i tillegg nettbaserte. Det er mange fordeler med å gjennomføre et nettbasert e-læringskurs, kanskje først og fremst at du kan gjennomføre det akkurat når du ønsker der det passer deg. Du har tilgang på kurset i en hele 30 dager, og logger inn og ut så mange ganger som passer deg. Ved bestått kurs mottar du kursbevis.

Posted on

Diabetes – Symptomer og helsekurs

Diabetes deles inn i flere typer. De to mest kjente er type 1, som ikke kan forebygges og oppstår hos barn og voksne, og type 2, som kan forebygges med en sunn livsstil. Diabetes mellitus er en kronisk sykdom, hvor kroppen har en nedsatt evne til å produsere hormonet insulin. Insulin benyttes av kroppen i reguleringen av sukkeromsetning i kroppen. Glukose er en viktig del av kostholdet og finnes blant annet i frukt, grønnsaker, meieriprodukter og brød. Felles for alle diabetessykdommer er at glukosen ikke absorberes av cellene i kroppen, og man tilfører derfor kroppen insulin i form av sprøyte eller tabletter.

Symptomer på diabetes

Symptomer på diabetes kan være både tydelige og vage, alt etter hvilken type diabetes det er snakk om og hvor høyt blodsukkeret er. Symptomer kan utvikle seg over uker eller måneder. Det er viktig å være bevisst hva symptomene er slik at det kan oppdages tidlig og behandles. Symptomer på diabetes 1 kan inkludere økt vannlating, at du ofte er tørst, en følelse av uvanlig sult, trøtthet og sløvhet og vektnedgang. For diabetes 2 er opplevde symptomer at du er trøtt og slapp, ofte sliten, du ser uklart, du har sår som gror sakte og kan oppleve soppinfeksjoner grunnet forstyrrelser i bakteriefloraen.

Diabeteskurs for helsepersonell

Diabetes er en somatisk sykdom. Fordi det er en kroppslig sykdom kan man gjøre mange grep i hverdagen som å leve et sunt og godt liv. Diabetes kan behandles med insulin eller med tabletter, og dosering avhenger blant annet av fysisk aktivitet og inntak av næring. Det vil oppleves veldig individuelt hvordan det er å leve med diabetes.

Helsekursportalen tilbyr e-læringskurs i diabetes , rettet mot helsepersonell for å øke kunnskap og gjenkjenne symptomer. For å øke kunnskapen om og avlive myter om diabetes er det viktig at helsepersonell har oppdatert informasjon. Helsekursportalen tilbyr også medisinkurs , som kan være et fint supplement til vårt nettkurs om diabetes.

Posted on

Helsekurs på nett for brukerstyrte personlige assistenter

Brukerstyrte personlige assistenter skal sikre at brukeren får frihet til å styre egen hverdag og selv ha oversikt og kontroll over de som skal være assistenter. En BPA-assistent har en rekke varierende oppgaver, avhengig av hva behovet til brukeren er. Dette kan inkludere assistanse til hverdagslige gjøremål, aktiviteter utenfor hjemmet, stell og andre gjøremål. Det er ingen formelle krav til en BPA-assistent, annet enn at vedkommende må ha fylt 18 og ha plettfri vandel.

Eget kurs for deg som er BPA-assistent

Som nyansatt er det mye å sette seg inn i, og som assistent er arbeidslederen din den du tilbringer jobbdagen med. Vi i Helsekursportalen AS tilbyr et BPA- kurs for personlige assistenter, som tar for seg en rekke forskjellige temaer. Du vil motta informasjon om myndighetsføringene for BPA, dine rettigheter og plikter som assistent, samt taushetsplikt og arbeidsmiljøloven. BPA-kurset vil tilbyr er utarbeidet i samarbeid med Ambia, landets fremste leverandør av BPA- kurs. Kurset er bygd opp slik at det kan gjennomføres enten via arbeidsgiver eller privat, og ved bestått kurs mottar du dokumentasjon på dette og alt faginnhold vil være tilgjengelig inntil ett år etter fullført kurs.

Vær forberedt

BPA-mottakere kan ha en rekke utfordringer i hverdagen som stiller krav til at assistenten setter seg inn og vet hvordan man takler disse. Det kan være enkel medisinhåndtering, personlig stell eller andre utfordringer. Arbeidsgiver, som enten er kommunen eller privat leverandør, skal alltid sørge for at du mottar nødvendig opplæring, men det skader ikke å selv sette seg inn i viktige tema. Helsekursportalen tilbyr blant annet en stor variasjon av helsekurs som kan supplere BPA-kurset, alt fra medisinkurs til førstehjelpskurs.

Vi er opptatt av å formidle faglig kunnskap på en enkel, tilgjengelig måte som gjør det mulig for alle å følge. Alle våre kurs er nettbaserte, hvilket gjør at det enkelt kan gjennomføres fra egen stue på den tiden av døgnet som passer best. Ta gjerne kontakt med oss, så forteller vi deg mer om kurset. Arbeidsgiver kan kontakte oss på kurs@helseportalen.no for spørsmål og henvendelser.

Posted on

Medisinkurs for ulike typer helsearbeidere

Har du en jobb der du har som oppgave å håndtere legemidler? Det å ha ansvar for legemidler innebærer et stort ansvar og krav til kunnskap. Det ligger mye trygghet i kunnskap. Når man har ansvar for medikamenthåndtering innebærer dette blant annet at man må ha lært om sammensetning av forskjellige preparater, eventuelle bivirkninger, dosering og ikke minst at man har gode rutiner. 

Vi i Helsekursportalen vet at det å jobbe innen helse- og omsorgssektoren krever en stadig oppfrisking av kunnskap. Vi har satt sammen e-læringskurs som passer for hjelpepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere. Uansett kunnskapsnivå vil du hos oss finne et medisinkurs som kan benyttes som selvstudium, tilpasset deg som ønsker en faglig oppdatering.

Posted on

De fem R-ene – økt kunnskap med medisinkurs på nett

Medisinhåndtering er en sammensatt ferdighet. Som sykepleier eller helsefagarbeider skal du ha mottatt informasjon og gjennomgått trening om medisinhåndtering. Mange som jobber som ufaglærte har ikke mottatt denne opplæringen, og kan føle på usikkerhet rundt rutiner og håndtering av medisiner.

En huskeregel du bør kunne

Under helsepersonelloven er det slik at enhver som gir helsehjelp i kraft av sitt yrke defineres som ‘helsepersonell’. Det er viktig at alle som jobber med å gi helsehjelp har den nødvendige opplæringen. Skulle en ansatt føle ubehag eller usikkerhet ved utdeling eller håndtering av medisiner er det den ansatte sitt ansvar å informere leder om dette. Det er samtidig laget en liten huskeregel kjent som de fem R-ene, som inneholder følgende:

  • Riktig person
  • Riktig legemiddel
  • Riktig dose
  • Riktig tid
  • Riktig måte

Dette kan høres enkelt ut, men favner en rekke sammensatte ferdigheter og kunnskaper.

Legemiddelhåndtering er kompleks

Legemiddelhåndtering handler om blant annet oppbevaring, istandgjøring, ordinering, utdeling, observasjon, dokumentasjon og ikke minst hvordan man skal håndtere medisinsk avfall. Medisiner kommer ikke kun i tablettform, men kan også være øyendråper, salver eller insulinsprøyter. Det finnes like mange medisiner som det finnes brukere med sammensatte behov.

E-læringskurs og trygghet

Med et e-læringskurs har alle ansatte tilgang på den samme oppdaterte informasjonen, og et bestått kurs vil gi et kursbevis som kan deles med arbeidsgiver. På denne måten besitter de ansatte kunnskapen som trygger dem i deres arbeidsdag, og arbeidsgiver har til enhver tid oversikt over hvem som har gjennomført den nødvendige opplæringen i henhold til medisinhåndtering. Vi i helsekursportalen tilbyr medisinkurs på nett rettet mot helsefagarbeidere, sykepleiere og omsorgsarbeidere, så vel som ufaglærte.

Ta et kurs hos Helsekursportalen allerede i dag

Våre medisinkurs er tilpasset den som tar kurset. Vi tilbyr blant annet oppfriskningskurs for sykepleiere, legemiddelhåndtering og medikamentregning for vernepleiere og grunnkurs i grunnleggende legemiddelhåndtering. Hvert kurs inneholder tilpasset informasjon og illustrasjoner som gjør læringen aktiv og engasjerende. Kursene er lagt opp til å skulle ta alt mellom 3-6 timer å gjennomføre, men du bestemmer selv hvordan du disponerer tiden. Du får innloggingsinformasjon som gjør det enkelt å gå inn og ut av kurset, slik at du har full fleksibilitet til å gjennomføre når det passer deg. Merk deg at enkelte kurs skal godkjennes av virksomhetsleder, slik at du vet om det er godkjent på din arbeidsplass.