Publisert

De fem R-ene – økt kunnskap med medisinkurs på nett

Medisinhåndtering er en sammensatt ferdighet. Som sykepleier eller helsefagarbeider skal du ha mottatt informasjon og gjennomgått trening om medisinhåndtering. Mange som jobber som ufaglærte har ikke mottatt denne opplæringen, og kan føle på usikkerhet rundt rutiner og håndtering av medisiner.

En huskeregel du bør kunne

Under helsepersonelloven er det slik at enhver som gir helsehjelp i kraft av sitt yrke defineres som ‘helsepersonell’. Det er viktig at alle som jobber med å gi helsehjelp har den nødvendige opplæringen. Skulle en ansatt føle ubehag eller usikkerhet ved utdeling eller håndtering av medisiner er det den ansatte sitt ansvar å informere leder om dette. Det er samtidig laget en liten huskeregel kjent som de fem R-ene, som inneholder følgende:

  • Riktig person
  • Riktig legemiddel
  • Riktig dose
  • Riktig tid
  • Riktig måte

Dette kan høres enkelt ut, men favner en rekke sammensatte ferdigheter og kunnskaper.

Legemiddelhåndtering er kompleks

Legemiddelhåndtering handler om blant annet oppbevaring, istandgjøring, ordinering, utdeling, observasjon, dokumentasjon og ikke minst hvordan man skal håndtere medisinsk avfall. Medisiner kommer ikke kun i tablettform, men kan også være øyendråper, salver eller insulinsprøyter. Det finnes like mange medisiner som det finnes brukere med sammensatte behov.

E-læringskurs og trygghet

Med et e-læringskurs har alle ansatte tilgang på den samme oppdaterte informasjonen, og et bestått kurs vil gi et kursbevis som kan deles med arbeidsgiver. På denne måten besitter de ansatte kunnskapen som trygger dem i deres arbeidsdag, og arbeidsgiver har til enhver tid oversikt over hvem som har gjennomført den nødvendige opplæringen i henhold til medisinhåndtering. Vi i helsekursportalen tilbyr medisinkurs på nett rettet mot helsefagarbeidere, sykepleiere og omsorgsarbeidere, så vel som ufaglærte.

Ta et kurs hos Helsekursportalen allerede i dag

Våre medisinkurs er tilpasset den som tar kurset. Vi tilbyr blant annet oppfriskningskurs for sykepleiere, legemiddelhåndtering og medikamentregning for vernepleiere og grunnkurs i grunnleggende legemiddelhåndtering. Hvert kurs inneholder tilpasset informasjon og illustrasjoner som gjør læringen aktiv og engasjerende. Kursene er lagt opp til å skulle ta alt mellom 3-6 timer å gjennomføre, men du bestemmer selv hvordan du disponerer tiden. Du får innloggingsinformasjon som gjør det enkelt å gå inn og ut av kurset, slik at du har full fleksibilitet til å gjennomføre når det passer deg. Merk deg at enkelte kurs skal godkjennes av virksomhetsleder, slik at du vet om det er godkjent på din arbeidsplass.

Publisert

Medisinhåndtering: Hvem har ansvaret?

Det å håndtere medisiner for andre kan føles som et stort ansvar. Medisinhåndtering, eller medikamenthåndtering, innebærer en rekke hensyn, slik som oppbevaring, sammensetning, bivirkninger og holdbarhet. Når det kommer til regler for medisinhåndtering på en arbeidsplass, er ikke disse alltid like klare.

Hvem har egentlig ansvaret?

Helsedirektoratet påpeker at det alltid er virksomhetsleder som har det overordnede ansvaret for forsvarlig medisinhåndtering. Det er også virksomhetsleder sitt ansvar å gjøre en vurdering av hvilken opplæring og grad av kompetanse som skal ligge til grunn for å utføre gitte oppgaver. For eksempel skal det alltid tas hensyn til at den som forbereder dosetter skal ha grunnleggende legemiddelkunnskap. Det kan være utfordrende å passe på at alle ansatte har den rette kompetansen til riktig tid. Nyansettelser, vikarer og ufaglærte kan by på utfordringer med å få kabalen til å gå opp på jobb når det kommer til dosering og utdeling av medisiner. E-læringskurs er alternativet som gir fleksibilitet, kunnskap og trygghet. 

Medisinkurs på nett åpner nye dører

Med et medisinkurs på nett har enkeltpersoner mulighet til å gjennomføre et e- læringskurs når og hvor det passer dem. Dette betyr at kurset kan tas på arbeidsplassen, hjemme eller andre steder når som helst på døgnet. Et fullført digitalt medisinkurs sikrer at alle de ansatte, til enhver tid, besitter den samme kompetansen om for eksempel medisinhåndtering og kan enkelt oppfriskes når det er tid for dette. Slik kan man sikre at de ansatte alltid har oppdatert kunnskap og informasjon. God opplæring er et viktig ledd i å trygge de ansatte i sin rolle, og kunnskap gir trygghet.

Ta et medisinkurs her hos oss

Helsekursportalen sine nettbaserte medisinkurs er enkle å forstå, du har hele 30 dager på å fullføre og du kan logge inn og ut av kurset så mange ganger du trenger. Ettersom alt er nettbasert må du ikke forholde deg til bestemte tider eller datoer, og du kan utføre kurset akkurat der det passer deg. Enkelt, praktisk og meget brukervennlig. Med e-læringskurs vil deltagere alltid motta et kursbevis ved bestått kurs. Arbeidsgiver vil slik ha enkel oversikt, til enhver tid, om hvem av de ansatte som har mottatt opplæring i medikamenthåndtering.

Publisert

Medisinkurs på nett – alltid et skritt foran

Ønsker du en enkel, effektiv og faglig solid måte å studere eller oppdatere dine medisinkunnskaper på? Vi i Helsekursportalen har hatt deg i tankene da vi utviklet våre e- læringskurs. Kort fortalt benyttes våre nettbaserte kurs som selvstudium for deg som ønsker en faglig oppdatering i en travel hverdag. Vi har hjulpet tusenvis av arbeidsgivere med å tilby sine ansatte gode, brukervennlige kurs som kan gjennomføres fra egen stue eller kjøkken – ja, akkurat der det måtte passe deg. Vi hjelper både helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere som deltar i samfunnskritiske yrker, og som har behov for e- læringskurs innen ulike temaer. Helskursportalen sitt medisinkurs på nett passer godt for alle som håndterer legemidler i sin arbeidsdag og som ønsker en faglig oppdatering. Kunnskap er trygghet.

I prinsippet kan alle gjennomføre våre e-læringskurs, enten det er av egeninteresse eller på forespørsel fra arbeidsgiver. Våre nettbaserte kurs er velegnede som selvstudium for helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, vernepleiere eller sykepleiere som deltar på legemiddelhåndteringskurs etter ønske og/eller krav fra arbeidsgiver.

 

Publisert

Medikamenthåndteringskurs for sykepleiere

I jobben som sykepleier er det viktig å kunne medikamenthåndtering. Studier viser at helsepersonell har varierende oppfatninger av dette, og viser blant annet til at medisiner behandles etter gamle vaner og dårlige rutiner. Konsekvensene av dette kan bli store og alvorlige. Mange ansatte oppgir at de er usikre i sin håndtering av medisiner, og flere ønsker tydelighet og et faglig fellesskap i hvordan man skal praktisere medikamenthåndtering. Dette ønsker vi å bidra til, og tilbyr derfor et medikamenthåndteringskurs spesialtilpasset sykepleiere.

Medikamenthåndteringskurs for sykepleiere

Hvorfor ta et nettkurs?

Ved å gjennomføre medikamenthåndteringskurs for sykepleiere tar du selv aktivt del i en ansvarlig håndtering av medikamenter, og sikrer tryggheten til de du skal ivareta. Vi sørger for det faglige innholdet, og ved bestått prøve vil du ha oppdatert, relevant kunnskap som kommer til nytte i din arbeidshverdag. Kunnskapen gjør ikke bare deg tryggere i din rolle som sykepleier, men sikrer også pasienten eller brukeren best mulig ivaretagelse. 

Hvorfor eget medikamenthåndteringskurs for sykepleiere?

Det er vanlig å være ansvarlig for medikamenthåndtering i jobben som sykepleier, enten du er ansatt ved sykehus, i hjemmetjenesten eller kanskje på institusjon. Det er et stort ansvar å skulle assistere et annet menneske med medisinhåndtering, som kanskje ikke har mulighet til å håndtere dette selv. Vi har sørget for at kurset er tilpasset sykepleiere, slik at du kan være sikker på at du mottar aktuell og gjennomførbar informasjon under kurset. 

Meld deg på allerede i dag

Du registrerer deg enkelt på våre sider for å få tilgang til og gjennomføre kurset for medikamenthåndtering tilpasset sykepleiere. Ta gjerne kontakt med arbeidsplassen din på forhånd for å se om dette kurset kan dekkes av arbeidsgiver, da kurset er høyst relevant og mange arbeidsgivere ønsker at det skal oppfriskes så ofte som hvert år. Vi hjelper deg gjerne om du lurer på noe, ta kontakt med oss i dag om du har spørsmål.

Publisert

Nettkurs: Det effektive, læringsrike kursalternativet

Nettkurs

Mange arbeidsgivere for helsefagarbeidere og ufaglærte forventer at deres ansatte skal gjennomføre jevnlige oppfriskningskurs. Koronapandemien har tydelig vist hvor viktig det er med alternative, digitale løsninger til tradisjonelle læringsmetoder med oppmøte. Dette behovet har vi i Helsekursportalen tatt på alvor, ved å sørge for at våre kunder har tilgang på nettkurs av høyeste faglige kvalitet med tilhørende brukervennlighet. Hos oss kan du stole på at du mottar relevant fagstoff som kan brukes i din arbeidshverdag. Vi tilbyr kurs for vernepleiere, sykepleiere, personlige assistenter – både ufaglærte og helsefagarbeidere.

Nettkurs

Den nye, digitale undervisningsmetoden

Online kurs gir deg tilgang til nettbasert læring fra din egen stue akkurat når det passer deg. I prinsipp er ikke nettbasert læring særlig forskjellig fra stedbasert undervisning. Ny teknologi har gitt oss muligheten til å bringe undervisningslokalene hjem til egen stue.

Du er selv ansvarlig for aktiv læring, og kan ikke innta den passive rollen som det kan være fristende å ta ved fysisk oppmøte. Flere får tilgang til kunnskap, du kan studere i eget tempo, spole tilbake og se materiale flere ganger. Det er mange fordeler ved digital læring.

Nettbaserte kurs – menneskelige møter

Våre kurs er ment som supplerende kunnskap i en hverdag der du omgås og ivaretar mennesker. Helsekursportalen innser at nettbaserte kurs ikke kan imitere personlige møter og oppfølging. Det er vårt mål at den kunnskapen du tar med deg fra våre kurs skal bistå deg i din hverdag ved å gjøre deg bedre rustet til å møte utfordringer og kriser. Vi gir deg den grunnleggende kunnskapen om hvordan man skal handle og hva man skal gjøre i utforende situasjoner.

Vi mener at nettbaserte kurs er en utmerket måte å tilegne seg ny eller oppdatere allerede eksisterende kunnskap. Du får muligheten til å studere i ditt tempo, kan se de delene av fagstoffet du finner ekstra utfordrende flere ganger og får testet egen kunnskap i prosessen

Publisert

E-læringskurs helse: Et allsidig, konkurransedyktig tilbud

E-læringskurs helse

Som nettbasert kurstilbyder har Helsekursportalen et allsidig utvalgt av e-læringskurs som passer ulike typer ansatte som jobber med helse- og omsorgstjenester (e-læringskurs helse). Enkelte av kursene er også godt egnet for privatpersoner som vil friske opp kunnskapsnivået sitt eller tilegne seg ny lærdom. Vi har også egne kurs spesielt rettet mot brukerstyrt personlige assistenter

E-læringskurs helse

Faglig relevant og tilgjengelig

Kursene våre er utviklet med tanke på brukervennlighet, kvalitet og faglig relevans. Vi er opptatt av at våre kunder skal ha gode, oppdaterte kunnskaper som er lett anvendelige.

De ulike kursene våre består av flere moduler der kursdeltakere får muligheten til å teste seg selv etter hvert som kurset utføres. Når man arbeider med pasienter, brukere og pårørende er det viktig å være trygg på egen kunnskap, noe våre kurs vil være med på å sikre. 

E-læring – et godt alternativ

Helsekursportalen er opptatt av gjøre godt faglig innhold enkelt tilgjengelig for målgruppene, og hos oss er det mange kurs å velge mellom. Hvert kurs vil variere i lengde avhengig av tema, og gir kursdeltakere flere muligheter til å bestå over en varighet på 30 dager.

I våre e-læringskurs tar vi opp alt fra viktigheten av ernæring hos eldre til psykisk helse, kognitive vansker og basale livredningskunnskaper (avhengig av tema for kurset). Kursene får deltakere til å reflektere over viktige faglige spørsmål og gjør det mulig å bli mer forberedt på arbeidet med pasienter og pårørende.