Introduksjonskurs til jobb i primærhelsetjenesten For assistenter, helsefagarbeidere, vikarer og nyansatte

Beskrivelse

Introduksjonskurs til jobb i primærhelsetjenesten er et basiskurs for alle ufaglærte, assistenter og helsefagarbeidere som skal jobbe i hjemmetjeneste, i boliger, på sykehjem eller i psykiatrien. Kurset erstatter tidligere klasseromskurs og standardiserer opplæringen til denne gruppen. Ufaglærte og assistenter utgjør en viktig del av tjenestetilbudet i kommunehelsetjenesten og dette introduksjonskurset bidrar til en vesentlig kompetanseheving.
 
Kurset gir ufaglærte en felles grunnleggende opplæring før de utfører pleie- og omsorgsarbeid i kommunene slik at de kan føle seg trygge nok til å møte pasientene når de må jobbe selvstendig. 
 

Kurset inneholder følgende kapitler:

  1. Aktuelle lover og regler
  2. Etikk
  3. Møtet med pasienten
  4. Bruk av tvang
  5. Sykdomslære I
  6. Sykdomslære II
  7. Hygiene
  8. Observasjon og dokumentasjon
  9. Ernæring
  10. Organisering av arbeidsdagen og omsorg ved livets slutt

 

Viktige temaer som blir tatt opp er: Samhandlingsreformen og andre nyere reformer, holdninger og verdier, ulike samarbeidsformer, tvangstiltak, sykdomslære herunder de vanligste kroniske sykdommene man som regel møter i pleiesammenheng, hygienetiltak ved normalsituasjon og smittesituasjon, observasjon og dokumentasjon, ernæring herunder tiltak mot feilernæring og hvordan man best avholder måltider på sykehjem, gjennomgang av turnusordninger og hvordan man på best mulig måte gjennomfører omsorg ved livets slutt.

Kurset tar omtrent (avhengig av person) 5 timer å gjennomføre. Man får en periode på 30 dager å fullføre og du har flere forsøk på å klare selve kurset. I denne perioden kan man logge seg inn og ut av kurset så mye man ønsker og fortsette der man slapp.

Arbeidsgivere kan bestille kurset til sine ansatte via e-post: kurs@helsekursportalen.no

 

Kilder til kurset

Kurset er utviklet i samarbeid med spesialrådgiver i Sola kommune; Bjørg Søyland som er faglig ansvarlig for innholdet. Refereransgruppe er fagkoordinator i Aleris Helse; Stine Renden.
 
 
 
 
ndla.no
 

Janne Røsvik, Marit Mjørud, Anne Marie Mork Rokstad, Marianne Munch og Irene Røen. Aldring og helse - Nasjonal kompetansetjensteImplementering av personsentrert omsorg - temahefte.

www.nasjonaforeningen.no/demens/parorende-og-demens/kommunisere/

Nasjonal Digital Læringsarena: https://ndla.no/nb/node/82851?fag=52

Vigdis Drivdal Berentsen (2008) - Demensboka - lærebok for pleie- og omsorgspersonell. Forlaget Aldring og Helse

Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake (2009) - Hva er demens? Hefte. Forlaget Aldring og Helse

http://nasjonalforeningen.no/demens/ulike-typer-demens/demens-med-lewy-legemer/