Grunnkurs i epilepsi for helsepersonell

Beskrivelse

Kurset er spesielt rettet mot helsepersonell og andre som i det daglige arbeider med personer med epilepsi. Målet med kurset er å gi en innføring i hva epilepsi er, håndtering av ulike typer anfall og hvordan man følger opp medikamentell og ikke medikamentell behandling. Det siste kapittelet handler om spesielle utfordringer når man har både epilepsi og utviklingshemning. For enkelhets skyld brukes det «personen» og «han» konsekvent i teksten. 

 
Kurset er delt inn i 7 kapitler:
 
1. Hva er epilepsi?
2. Anfallsklassifisering og anfallshåndtering
3. Når anfallet ikke går over av seg selv
4. Anfallsobservasjon og dokumentasjon
5. Behandling
6. Anfallsutløsende faktorer og tilstander som kan forveksles med epilepsi
7. Epilepsi og utviklingshemning
 

Teksten er utarbeidet og kvalitetssikret av fagpersoner ved Avdeling for Kompleks Epilepsi - SSE, Oslo Universitetssykehus HF, dr. med Karl Otto Nakken, sykepleier Merete Tschamper og cand.paed. Ellen Kjendbakke. Den er også gjennomgått av en representant for Norsk Epilepsi Forbund og fagpersoner i et avlastningshjem for utviklingshemmede. Det siste for å sikre at kurset er tilpasset pasientgruppen og helsepersonalet som skal bruke det. 

Vi gjør oppmerksom på at 70 % av alle som får epilepsi blir anfallsfrie eller får god anfallskontroll med epilepsimedisiner.

 
Kurset tar omtrent (avhengig av person) 2-3 timer å gjennomføre. Man får en periode på 30 dager å fullføre og du har flere forsøk på å klare selve kurset. I denne perioden kan man logge seg inn og ut av kurset så mye man ønsker og fortsette der man slapp.

Arbeidsgivere kan bestille kurset til sine ansatte via e-post til kurs@helsekursportalen.no


MERK: Arbeidsgivere har krav på moms-refusjon.

 

Fagpersoner fra hele landet har laget en elektronisk kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi. Du kan laste opp retningslinjen som gratis-app via App Store/Play Store.

For innlogging velg «MyMedicalBooks»( MMB). Velg deretter «Administrer bøker» og «Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi».

Den ligger også på www.epilepsibehandling.no

Kilder til kurset

Referanser

 

FØRENDE DOKUMENTER

 

Samhandlingsreformen, ST meld. 47 (2008-2009) 10.1.2

Spesialisthelsetjeneste loven, kapittel 3. § 3-5, §3-8, § 6-3

Helse Sør-Øst, plan for strategisk utvikling 2009-2020 ”Omstillingsprogrammet”

Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi - epilepsibehandling.no

 

LITTERATURLISTE

 

Bakke, T. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten: ”Jeg har en plan.” Helsedirektoratet, 03/2009

 

Dahl, R.,Nakken, K.O. ”Utviklingshemning og epilepsi” Norsk Epilepsiforbund, 2004

 

Gjerstad, L., Helseth, E., Rootwelt, T. (Red): ”Nevrologi og nevrokirurgi fra barn til voksen” 5. rev. utgave Forlag vett og viten 2010 

 

Meinild, H. ”Epilepsi og sykepleje”. Dansk sykeplejeråd 2006

 

Nakken, K.O.: ”Epilepsi” 2 utg. Cappelen Damm As, Oslo 2010

 

Reiter, L., Nakken, K.O. (2014). Råd ved glemt epilepsimedisin. Det norske Legetidsskriftet. 113; 1732. DOI: 10.4045/tidsskr. 14.1051. Hentet fra: http://tidsskriftet.no/article/3233222

 

Brosjyrer:

”Om epilepsi – for helsepersonell”, OUS – HF

”Om epileptiske syndromer – for helsepersonell,” OUS –HF

”Tuberøs sklerose kompleks,” OUS. HF

”Regionalt kompetansesenter for epilepsi og autisme” OUS-HF

”Kirurgisk behandling av epilepsi hos barn,” OUS-HF

”Kort om behandling med klassisk ketogen diett”, OUS. HF

”Kort om behandling med modifisert ketogen diett.” OUS-HF

”Psykogene, ikke-epileptiske anfall” Hilde Karterud/NEF

”Barn med epilepsi” Astrid Nustad, Inngun Malmberg/NEF

”Epilepsi og autisme” Iren Larsen, Merete K Kleiven/NEF

”Noen ord om tuberøs sklerose” Norsk Forening for tuberøs sklerose

”VNS-behandling: en introduksjon for pasientene” Cyberonics 2004

”Du kan få et nytt liv. Ved å vite mer om VNS-behandling” Cyberonics 2004

 

Annet:

 ”Epilepsihåndboken” Norsk Epilepsiforbund

Anfallskalender ved epilepsi, OUS – HF og GlaxoSmith Kline

E-håndbok om epilepsi ved OUS – HF

Bruk av, pasientinformasjon og behandlingsskjema for Stesolid og Epistatus, OUS - HF

 

Store norske medisinske leksikon: http://snl.no/.sml_artikkel/kognitiv

 

Rettigheter

 

Copyright © AMBIO Helse

Rettigheter 

Både innhold og utforming av AMBIO Helse AS' kursmateriell "AMBIO Helse e-kurs i legemiddelhåndtering" er opphavsrettslig beskyttet. Enhver bruk ut over det som følger av avtalen med din arbeidsgiver eller åndsverksloven, er ikke tillatt. Utskrift av kursdokumentasjon er kun tillatt til eget bruk.