Legemiddelhåndtering: Hvem betegnes som helsepersonell?

29 desember 2020

Legemiddelhåndtering faller inn under det som betegnes som helsehjelp, og er det noe helsepersonell på et eller annet tidspunkt vil kunne få ansvar for og dermed må ha kunnskaper om. Det er ikke bare sykepleiere som vil få som arbeidsoppgave å dele ut og håndtere medisiner, og det er dermed viktig å sikre tilstrekkelig kursing slik at det kan utøves forsvarlig helsehjelp.

Hvem regnes som helsepersonell?

Helsepersonell omfatter en rekke yrker, og helsepersonelloven definerer mer spesifikt hvem som omfattes av dette begrepet. Primært er helsepersonell personer som:

  • Innehar lisens eller autorisasjon i henhold til helsepersonelloven §§ 48-49.
  • Jobber i helse- og omsorgstjenesten, samt apotek, og som yter helsehjelp uten lisens eller autorisasjon.
  • Utøver helsehjelp i forbindelse med helsefaglig opplæring som elev/student.

Det kan være uklart hvilke stillinger som regnes som helsepersonell, og vil i enkelte tilfeller vurderes ut ifra stillingens og oppgavens karakter.

Noen eksempler på stillinger og yrker som vil kunne falle inn under helsepersonell inkluderer: vernepleiere, helsefagarbeidere, apotekansatte, ansatte i Røde Kors, sosionomer, barnevernspedagoger, tannleger, medisinske fysikere og ufaglært personell som yter helsehjelp. Det er altså ikke bare de tradisjonelle yrkene, som leger og sykepleiere, som faller inn under dette begrepet.

Utvid kunnskapsnivået med kurs i legemiddelhåndtering

Dersom du er helsepersonell med arbeidsoppgaver innen medikamenthåndtering, vil et grunnkurs i dette være en fordel og i mange tilfeller også pålagt. Du kan enkelt komme i gang ved å ta vårt nettbaserte kurs «Legemiddelhåndtering: Kurs for helsepersonell». Målet med kurset er å gi personer som yter helsehjelp tilstrekkelig og god kompetanse i legemiddelhåndtering. Merk at kurset i tillegg skal suppleres med praksisopplæring på arbeidsstedet.
For å melde deg på kurset kan du koordinere med din arbeidsleder for å se om det kan inngå i de lokale rutinene på arbeidsstedet ditt. Ettersom kurset er nettbaserte, innebærer det også at du kan fullføre det hvor og når du selv måtte ønske.  

0

Your Cart