Epilepsi, utviklingshemming og sjeldne epilepsirelaterte syndromer

Trykk her for å lese mer

Utviklingshemming, autisme og de syndromene som omtales er alle kroniske tilstander.  Mange har ytterligere tilleggsvansker av fysisk, psykisk, sosial eller atferdsmessig art. De fleste med lidelsene vil trenge livslang oppfølging fra helsevesenet og kommunen. Kapittel 1 – 5 beskriver medisinske aspekter, slik som forekomst, årsaker og hvilke symptomer som er vanlige ved de ulike diagnosene. I tillegg omtales behandling og spesifikke tiltak.

Fellestrekk ved disse lidelsene er utfordringer med hensyn til språk, forståelse og fortolkning av verden. Vanskene medfører varierende grad av tilpasningsproblemer. Nevrologiske symptomer som følge av hjerneskade, bivirkninger av medisiner, atferdsavvik og anfallsaktivitet kan ofte være sammenvevd på en kompleks måte. En tverrfaglig utredning er ofte nødvendig for å sikre et helhetlig bilde av personens situasjon. Pårørende, helsearbeidere, pedagogisk personell og andre bør kjenne til kompleksiteten i symptombildet for å kunne tilpasse krav og forventninger til den enkeltes funksjonsnivå. Hjelpere og nærpersoner har en nøkkelrolle som talerør for personene, blant annet for å evaluere effekten av behandling eller andre tiltak.

Til tross for store variasjoner i symptomer, vil tilnærmingen til problemene ha likhetstrekk. For å unngå gjentagelser blir temaene opplæring, utvikling og livskvalitet beskrevet generelt i kapittel 6 og 7. Fordi utfordringene og ressursene vil variere fra person til person, må behandling og tilrettelegging være individuelt tilpasset.

Behandling av epilepsi ved de ulike diagnosene følger generelle retningslinjer for behandling av epilepsi.

Kurset inneholder følgende kapitler:

  1. Epilepsi
  2. Epilepsi og autisme
  3. Andre vanlige tilleggsdiagnoser
  4. Sjeldne epilepsirelaterte diagnoser
  5. Epilepsisyndromer
  6. Opplæring og utvikling
  7. Livskvalitet

 

Kurset tar omtrent (avhengig av person) 2-3 timer å gjennomføre. Man får en periode på 30 dager å fullføre og du har flere forsøk på å klare selve kurset. I denne perioden kan man logge seg inn og ut av kurset så mye man ønsker og fortsette der man slapp.

Kurset er utarbeidet og kvalitetssikret av fagpersoner ved Avdeling for kompleks epilepsi – SSE og Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser ved Oslo universitetssykehus, dr. med Karl Otto Nakken, dr. med Marit Bjørnvold, epilepsisykepleier Merete Tschamper og cand.paed. Ellen Kjendbakke. Det er også gjennomgått av representanter for Norsk Epilepsiforbund og Autismeforeningen for  å ivareta brukerperspektivet.

Vi gjør oppmerksom på at 70 % av alle som får epilepsi blir anfallsfrie eller får god anfallskontroll med antiepileptika (AEDs).

Arbeidsgivere kan bestille kurs til sine ansatte ved å sende e-postforespørsel til [email protected] Arbeidsgivere har krav på momsrefusjon. Privatpersoner kan klikke på «bestill» og starte kursingen umiddelbart.

Fagpersoner fra hele landet har laget en elektronisk kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi. Du kan laste opp retningslinjen som gratis-app via App Store/Play Store.

For innlogging velg «MyMedicalBooks» (MMB). Velg deretter «Administrer bøker» og «Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi».

Den ligger også på www.epilepsibehandling.no

5/5 (2 Reviews)
Kategori: