Smittevernloven – en kort innføring og begrepsavklaring

26 august 2021

Smittevern er et bredt begrep som favner alle enkelttiltak som bidrar til å hindre at infeksjoner oppstår og spres i en befolkning. For å sikre allmenne regler på tvers av geografi i Norge er smittevernarbeidet regulert gjennom lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5. august 1994. Dette er en lov som gjelder absolutt alle smittsomme sykdommer.

Hva loven innebærer

Hovedprinsippet i smittevernloven er at det er hver enkelt kommune som har hovedansvar for vern mot smittsomme sykdommer. Det skal utpekes en kommunelege som er ansvarlig smittevernlege for sin kommune, og det er denne legen som er ansvarlig for gjennomføring av smitteverntiltak etter loven innad i kommunen. Smitteverntiltakene kan blant annet omfatte smitteoppsporing, undersøkelse av smittede personer og utarbeidelse av en plan for smittevernarbeid.

Tvunget smittevern og tilsyn

Det er hovedsakelig slik at ethvert tiltak som gjennomføres som smittevern skal være frivillig for den det gjelder. Ved spesielle situasjoner kan det samtidig også fattes vedtak om tvunget smittevern. Dette er hjemlet i smittevernloven, og vedtaket skal fattes av en smittevernnemd. Denne oppgaven er lagt til Fylkesnemnda for sosiale saker i Oslo og Akershus. Reglene i smittevernloven skal følges, dette er det statens helsetilsyn samt Helsetilsynet som har ansvaret for å føre tilsyn med. Det er slik at man har plikt om å varsle blant annet ved smittsomme sykdommer i helseinstitusjoner. Hver enkelt institusjon har ansvar for å følge smittevernloven og aktuelle tilhørende forskrifter.

Digitale kurs for alle ansatte

Et smittevernkurs er en investering i arbeidsplassens trivsel og trygghet. Med en stadig skiftende verden, der smittevern er ytterst aktuelt, er det viktig at alle som jobber i helse- og omsorgssektoren kjenner til gjeldene regler og rutiner for sin arbeidsplass. Helsekursportalen tilbyr gode digitale nettkurs som kan gjennomføres trygt hjemmefra i egen stue.

0

Your Cart