Kurs i reglene for bruk av tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven Kapittel 4A

Forfattere: Cand.jur Kjersti Haugan

Estimert tidsbruk: 4 timer

Kurset er ment som et introduksjonskurs til lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A. Bestemmelsene gir helsepersonell adgang til å yte somatisk helsehjelp til pasienter som motsetter seg dette. En viktig forutsetning for å yte slik helsehjelp med tvang etter dette regelverket, er at pasienten mangler samtykkekompetanse.

Trykk her for å lese mer

Adgangen til å bruke tvang for å gjennomføre helsehjelp reiser utfordrende faglige og etiske dilemmaer, og stiller store krav til helsepersonells vurderinger. På den ene siden står hensynet til pasientens selvbestemmelsesrett og integritet, på den andre siden hensynet til pasientens helse. Det klare utgangspunktet er at pasienten selv bestemmer om han/hun vil motta helsehjelp. Å yte helsehjelp som en pasient motsetter seg, er et inngrep i denne selvbestemmelsesretten. Dette kurset skal hjelpe helsepersonell til å forstå hvilke rammer regelverket setter for tvangsbruk, slik at pasientene mottar et godt tjenestetilbud og at rettssikkerheten blir ivaretatt. Helsehjelp til personer som mangler samtykkekompetanse, men som ikke motsetter seg helsehjelp, kan gis etter pasient- og brukerrettighetsloven § 4-6. I kapittel 2 gir vi en redegjørelse for forholdet til andre tvangsregler på helse- og omsorgsfeltet. Lovens korttittel er pasient- og brukerrettighetsloven(pbrl). For å gjøre dokumentet lettere å lese vil vi gjennomgående benytte «kapittel 4A» som betegnelse for lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A eller forkortelsen pbrl. etterfulgt av konkrete paragrafer. Noen ord og uttrykk er gitt en nærmere definisjon direkte i teksten. Andre steder er ord og uttrykk gjort klikkbare slik at man får opp definisjonen ved å klikke på ordet.

Kurset er delt inn i 6 kapitler:
 1. Bakgrunn, formål og virkeområdet for regelverket
 2. Hvordan forebygge og begrense bruk av tvang?
 3. Når kan man bruke tvang for å gi somatisk helsehjelp?
 4. Gjennomføring av tvungen helsehjelp
 5. Vedtak om bruk av tvang – fremgangsmåte
 6. Kontroll av vedtak og klagemuligheter
Etter gjennomført kurs skal kursdeltakeren kjenne til:
 • Formålet med regelverket, hvor det gjelder og for hvem
 • Grunnleggende rettsprinsipper
 • Forholdet mellom kommunens ansvar og helsepersonellet ansvar
 • Hvordan man kan forebygge og begrense bruk av tvang
 • Når man kan bruke tvang for å gi somatisk helsehjelp
 • Hvordan man gjennomfører tvungen helsehjelp
 • Hvem som er ansvarlig for å fatte vedtak
 • Hvordan man går frem for å fatte vedtak?

E-læringskurset tilsvarer et 5-timers klasseromskurs og kursinnholdet er tilgjengelig for kanidaten i 1 år etter endt kurs. Kurset kan kjøpes online med kort her på helsekursportalen.no og arbeidsgivere kan kjøpe kurs til sine ansatte for en rabattert pris ved å sende en e-post til [email protected]

3.3/5 (10 Reviews)
Kategori: