E-læringskurs i Personvernforordningen (GDPR)

Forfattere: Ecura AS

Estimert tidsbruk: 4 timer

Dette er et personvernkurs rettet mot deg som enten er leder eller ansatt i en virksomhet, som på en eller annen måte behandler personopplysninger som faller inn under lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Trykk her for å lese mer

Alle virksomheter som omfattes av personvernforordningen (GDPR), må forholde seg til det nye lovverket. For å få full oversikt over alle de nye reglene under GDPR, og for å være sikker på at virksomhetens behandling av personopplysninger er i henhold til de krav som stilles, anbefales det å gjennomføre et personvernkurs.

Helsekursportalen tilbyr kurs i nettopp personvernforordningen. Kurset gir deg en innføring i bakgrunnen for, og formålet med, regelverket og begrepsforklaringer. Det tar for seg den registrertes rettigheter, virksomhetens plikter, kravet om internkontroll og virksomhetens ansvar etter artikkel 5, samt litt om det å melde avvik.

Kurset består av følgende kapitler:

  1. Om personvernforordningen
  2. Den registrertes rettigheter
  3. Virksomhetens plikter
  4. Behandlingsansvarlig, databehandler og personvernombud – hvem gjør hva?
  5. Virksomhetens ansvar og kravet til internkontroll
  6. Avvikshåndtering

Dette kurset må sees på som en innføring i det nye lovverket. Det har som formål å gjøre kandidatene bedre kjent med lovgivningen og hvilke føringer som legges til grunn for arbeidet med behandling av personopplysninger. Vi går inn på ulike rettigheter og plikter de ulike involverte partene har, og vi beskriver nærmere hvilke roller, prosedyrer og retningslinjer som skal være på plass i den enkelte virksomhet.

Begrensninger

Vårt GDPR-kurs/personvernkurs går ikke inn på temaer om informasjonssikkerhet generelt, selv om arbeidet med informasjonssikkerhet også påvirker arbeidet med å sikre personopplysninger. Kurset går heller ikke nærmere inn på overføringsregler til tredjeland utenfor EØS, privacy shield, binding corporate rules (BCR) eller EU-standardavtaler som er aktuelle ved overføring av personopplysninger internasjonalt.

5/5 (1 Review)

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Heter det GDPR eller personvernforordningen?

GDPR (General Data Protection Regulation) har fått det norske navnet “Personvernforordningen”.
Gjennom kurset anvender vi derfor det norske begrepet personvernforordningen.

Hva regnes som personopplysninger?

Personopplysninger er langt mer enn du kanskje er klar over. Dette defineres i artikkel 4 av personvernloven som enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person (den registrerte). En «identifiserbar fysisk person» er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, for eksempel et navn, et ID-nummer, lokaliseringsopplysninger, en online-identifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for nevnte fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet. Det skilles mellom alminnelig og sensitiv informasjon, hvor noen eksempler er navn, telefonnummer, helseopplysninger, etnisk opprinnelse og IP-adresse. Personopplysninger kan være alt fra tekst til bilder, video og lydopptak.

Det er derfor nærmest garantert at enhver virksomhet håndterer en eller annen form for personopplysninger, noe som gjør at det nye lovverket vil ha stor betydning for de fleste offentlige instanser og private virksomheter.

Hvorfor er det viktig at bedriften opererer i henhold til nye regler?

Gjennom den nye personvernforordningen får bedrifter langt større ansvar for personvern enn tidligere. GDPR trådte i kraft 20. juli 2018, og stiller svært strenge krav til håndteringen av personopplysninger. Det vil kunne føre til bøtelegging dersom f.eks. Datatilsynet kommer på tilsyn og oppdager at bedriften ikke opererer i tråd med lovverket.

Om du ønsker å lære mer om de nye reglene under GDPR, samt hvilke tiltak som bør iverksettes for å sikre at bedriften din følger regelverket, kan du ta vårt personvernkurs. Les mer om kursinnholdet ovenfor eller ta kontakt på e-post om du skulle ha spørsmål.

Hvem passer kurset for?

Dette er et kurs som passer for alle som måtte være involvert i behandlingen og håndteringen av personopplysninger, både ledere og ansatte. Personvernregler (GDPR) omfatter både privat og offentlig sektor, slik at alt fra bedrifter til organisasjoner og kommuner har behov for innføring i GDPR og hvordan håndtere de nye kravene.

Kategori: