Posted on

Hva er egentlig GDPR og berøres din bedrift?

Gjennom den relativt nye personvernforordningen får bedrifter nå langt større ansvar for personvern enn tidligere. GDPR, kalt personvernforordningen i Norge, trådte i kraft 20. juli 2018, og stiller svært strenge krav til håndteringen av personopplysninger. Det er bedriftenes eget ansvar å sørge for at de er inneforstått med det som forventes av dem og at de følger regelverket.

Omfattes din bedrift av GDPR?

Personopplysninger er langt mer enn mange kanskje er klar over. Dette kan defineres i personvernforordningen artikkel 4 som enhver opplysning om en identifiserbar fysisk person (den registrerte). Dette kan være alt fra navn til fødselsdato, fødselsnummer, e-postadresse, IP-adresse, helseopplysninger og etnisk opprinnelse. De aller fleste bedrifter som har en eller annen form for kundebase vil ha en kundedatabase eller utføre innhenting av personopplysninger. Dersom dette er tilfellet for din bedrift, uansett om det kun er snakk om navn og e-postadresse, er dere omfattet av forordningen.

Ikke vent med kursingen

Ettersom GDPR allerede er en realitet, er det ingen tid å miste. Dersom bedriften ikke har satt seg tilstrekkelig inn i lovverket, kan det få store konsekvenser. For å sikre oppdatert kunnskapsnivå, anbefaler vi derfor å ta et GDPR-kurs. Helsekursportalen tilbyr kurs i nettopp personvernforordningen, noe som gir deg en innføring i bakgrunnen for, og formålet med, regelverket og begrepsforklaringer. Det tar for seg den registrertes rettigheter, virksomhetens plikter, kravet om internkontroll og virksomhetens ansvar etter artikkel 5, samt litt om det å melde avvik. Meld deg eller rette ansatte på her på nettsiden, og ta kurset når og hvor som helst.

Posted on

Hygiene – det renslige og det friske

Det greske ordet hygieia betyr sunnhet, som på norsk har gitt opphav til ordet hygiene. I det dagligdagse benytter vi gjerne ordet hygiene om det som er rent, friskt og fremmer der sunne. Med andre ord, en kontrast til det som er usunt og kan føre til sykdom. Hygiene henviser både til personlig kroppslig stell og pleie, slik som håndvask, og også renhold generelt, slik som innemiljø og arbeidsforhold. Når vi snakker om samfunnshygiene omhandler dette tiltakene som offentlige myndigheter har ansvaret for.

Den ansatte sin jobbdag

Hver dag utsettes vi for mikroorganismer som kan gjøre oss syke. For å unngå sykdom er det viktig med et godt immunforsvar, men også å hindre disse mikroorganismene i å spre seg. I jobben som helsearbeider, ansatt ved en barnehage, skole eller institusjon er du i nær kontakt med mennesker i mange forskjellige livssituasjoner. Enkelte er smittebærere uten selv å vise symptomer på sykdom, andre er i situasjoner der de er ekstra utsatt for å bli smittet. Din kunnskap og holdning til hygiene vil dermed kunne utgjøre en stor forskjell i hindring av potensiell smittespredning.

Kunnskap og holdninger

Kunnskap skaper trygghet, også når det kommer til smittespredning og hygiene. Kompetanse innen hygiene kan blant annet handle om immunforsvaret, smittekjeden, hvordan smitte overføres og konkrete tiltak som kan igangsettes og gjøres til rutine for å begrense mulighetene for smittespredning. Ferdigheter når det kommer til hygiene og smittevern må læres, øves på og kunnskapen må gjentas med jevne mellomrom.

Helsekursportalen tilbyr smittevernkurs på nett, der du kan tilegne deg viktig kunnskap om nettopp hygiene og smittevern. Vi vet at arbeidshverdagen er travel, og at det kan være en kabal å få jobb og hverdag til å gå opp. Våre e-læringskurs kan du derfor ta akkurat der du ønsker, når du selv har ledig tid. Les mer om hvert enkelt kurs her på nettsiden.

Posted on

Smittevern – de viktige interne rutinene

Etter å ha levd med Covid-19 som en dominerende faktor både innenfor og utenfor hjemmet siden tidlig 2019 har de aller fleste fått med seg begrepet smittevern. Folkehelseinstituttet sine opplysningsplakater viser til at vi skal hoste i armkroken, vaske hender godt og nyse inn i et papirlommetørkle som kastes etter bruk. Munnbind, antibac og sosial distansering er alle ord som har blitt del av dagligtalen. Det er ingen tvil om at godt smittevern er viktig. For å kunne begrense utbrudd og spredning av smittsomme sykdommer i helsetjenesten og samfunnet må det spesielt praktiseres godt smittevern på arbeidsplassen.

Opplæring av ansatte

For å sørge for at helseinstitusjoner har tilstrekkelig smittevern er det viktig at alle ansatte kjenner til og etterlever basale smittevernrutiner. Verdens Helseorganisasjon vektlegger undervisning og opplæring av alle som arbeider innen helsevesenet og med helsetjenester. Det finnes ikke en nasjonal kontroll for dette – smittevern er hovedsakelig lokalt anlagt. Det er ikke, per i dag, obligatoriske smittevernkurs for alle nivåer i helsetjenesten, inkludert opplæring av nyansatte. Mange helseinstitusjoner uttrykker at det er meget ressurskrevende å sette sammen undervisningsmateriale, for ikke å nevne e-læringskurs for sine ansatte. Dette er en av årsakene til at det stadig blir vanligere å tilby ansatte et eksternt smittevernskurs via e-læring.

E-læring med høy faglig kvalitet

Helsekursportalen tilbyr en rekke forskjellige e-læringskurs, deriblant om hygiene og smittevern. Alle våre kurs gjennomføres digitalt, du bestemmer selv hvor det passer deg best å fullføre opplæringen. Over en periode på 30 dager har du fleksibiliteten du trenger til å kombinere kurset med en travel hverdag. Du logger inn og ut så mange ganger du har behov for i løpet av måneden, og ved bestått kurs mottar du en digital bekreftelse på dette. Alle våre kurs holder høy faglig standard og er tilpasset digital læring.

Posted on

Smittevernloven – en kort innføring og begrepsavklaring

Smittevern er et bredt begrep som favner alle enkelttiltak som bidrar til å hindre at infeksjoner oppstår og spres i en befolkning. For å sikre allmenne regler på tvers av geografi i Norge er smittevernarbeidet regulert gjennom lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5. august 1994. Dette er en lov som gjelder absolutt alle smittsomme sykdommer.

Hva loven innebærer

Hovedprinsippet i smittevernloven er at det er hver enkelt kommune som har hovedansvar for vern mot smittsomme sykdommer. Det skal utpekes en kommunelege som er ansvarlig smittevernlege for sin kommune, og det er denne legen som er ansvarlig for gjennomføring av smitteverntiltak etter loven innad i kommunen. Smitteverntiltakene kan blant annet omfatte smitteoppsporing, undersøkelse av smittede personer og utarbeidelse av en plan for smittevernarbeid.

Tvunget smittevern og tilsyn

Det er hovedsakelig slik at ethvert tiltak som gjennomføres som smittevern skal være frivillig for den det gjelder. Ved spesielle situasjoner kan det samtidig også fattes vedtak om tvunget smittevern. Dette er hjemlet i smittevernloven, og vedtaket skal fattes av en smittevernnemd. Denne oppgaven er lagt til Fylkesnemnda for sosiale saker i Oslo og Akershus. Reglene i smittevernloven skal følges, dette er det statens helsetilsyn samt Helsetilsynet som har ansvaret for å føre tilsyn med. Det er slik at man har plikt om å varsle blant annet ved smittsomme sykdommer i helseinstitusjoner. Hver enkelt institusjon har ansvar for å følge smittevernloven og aktuelle tilhørende forskrifter.

Digitale kurs for alle ansatte

Et smittevernkurs er en investering i arbeidsplassens trivsel og trygghet. Med en stadig skiftende verden, der smittevern er ytterst aktuelt, er det viktig at alle som jobber i helse- og omsorgssektoren kjenner til gjeldene regler og rutiner for sin arbeidsplass. Helsekursportalen tilbyr gode digitale nettkurs som kan gjennomføres trygt hjemmefra i egen stue.

Posted on

Grunnleggende medisinkurs, med mulighet for påbygging

Medisinkurs er en gunstig måte å sørge for at ansatte til enhver tid har den kunnskapen og tryggheten som skal til for å trives på jobb. For personell som arbeider innen helse- og omsorgssektoren vil det gjerne være en fordel å gjennomføre et medisinkurs med jevne mellomrom. Medisinkurs er relevante for arbeidsroller innen blant annet innen rus, psykiatri, DPS, spesialisthelsetjenesten, i kriminalomsorgen med mer. Medisinkurs kan fullføres i tradisjonell klasseromstil, som hybridløsning eller som rent e-læringskurs. Det tilbys medisinkurs for assistenter , sykepleiere, vernepleiere, ufaglærte – alle kunnskapsnivåer og tidligere erfaring.

Spesialiserende medisinkurs

Et grunnleggende medisinkurs kan bygges på med flere forskjellige temaer, slik som LAR- behandling, epilepsi og diabetes. Dette gjør at man kan rette kursene mot spesialiseringer og særskilte behov ved enhver arbeidsplass. Legemiddelassistert rehabilitering, eller LAR, er for eksempel en behandlingsmetode som skal hjelpe mennesker med opioidavhengighet til bedre livskvalitet. Videre skal LAR-behandling redusere skadene av opioidbruk og faren for dødsfall ved overdose. Epilepsi reguleres ofte godt med epilepsimedisin, og kunnskap om både medikamentell og ikke-medikamentell behandling er viktig for å kunne møte pasienten på en god måte. Diabetes, som behandles med insulin, er en sykdom der kunnskap om medikamentell behandling kan være avgjørende for god livskvalitet. Gjennom kursing innen dette og mer, er enhver ansatt bedre utrustet til å imøtekomme behovene til pasienter og brukere.

Nettkurs hos Helsekursportalen

Det har aldri vært enklere å fullføre kurs innen helserelaterte temaer enn det er i dag med nettbasert læring. Alt som kreves er tilgang til internett og en enhet å jobbe fra, slik som en bærbar datamaskin. Med 30 dager på å fullføre kurset har du god tid til å gå tilbake, se over tidligere emner og pause kursene der du ønsker. Helsekursportalen tilbyr flere typer medisinkurs. Du kan velge å ta et grunnleggende medisinkurs, medisinkurs rettet mot diabetes, epilepsi og LAR-behandling. Vi har medisinkurs for blant annet assistenter, helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere. Bestill kurs selv her på nettsiden eller hør med arbeidsgiver om kursene kan dekkes.

Posted on

Medisinkurs – kunnskap når det gjelder

Når man nevner medisinkurs er det lett å tenke at et medisinkurs handler om legemiddelhåndtering. Et medisinkurs kan også omfatte andre temaer som er mer intrikate, slik som tvang og makt, hygiene, diabetes eller epilepsi. Det vil også variere stort hvilken bakgrunn den som skal gjennomføre kurset har. Enkelte har jobbet mange år i helse- og omsorgssektoren, mens andre er nye i stillingen og har lite erfaring. Det som gjerne er fellesnevneren er at alle som jobber med og for mennesker ofte har behov for ny kunnskap eller oppfrisking av det de allerede har lært.

Ansvar og kunnskap

Ikke alle som arbeider innen helse og omsorg har en utdannelse, kursing eller fag som er relevante for arbeidsplassen. Andre har jobbet mange år, og uttrykker selv at faglig påfyll er ønskelig. Arbeidsgiver ønsker ofte at deres ansatte har den kunnskapen de behøver for å møte arbeidsoppgaver og utfordringer på en trygg, god måte. Det er for eksempel stadige endringer innen medisinbruk, regelverk som pasient- og brukerrettighetsloven og smittevern. Ansatte som jevnlig gjennomgår kursing står bedre rustet til å skape trygge, gode arbeidsplasser som evner å ivareta brukere og pasienter godt. Nettbaserte kurs er en enkel, praktisk og faglig solid måte for travle ansatte å tilegne ny kunnskap.

Nettkurs hjemmefra

Det er mange fordeler med å benytte seg av e-læringskurs. Travle hverdager byr på den godt kjente tidsklemma, og det kan være utfordrende med klasseromsundervisning der du skal møte til gitte tider på bestemte steder. Helsekursportalen har utviklet brukervennlige nettkurs av høy kvalitet. Vi tilbyr kurs i en rekke forskjellige temaer innen helsesektoren, og våre medisinkurs for assistenter og andre helsearbeidere inkluderer blant annet temaer som ernæring, legemiddelhåndtering, epilepsi og førstehjelp. Du kan logge inn og ut av kurset så mange ganger du har behov for i løpet av 30 dager etter at du har påbegynt kurset. Gjennomfør kurset hjemme fra eget kjøkken, eller benytt et av kontorene på jobb til å fullføre kurset i løpet av arbeidstiden.

Posted on

Assistentrollen: En variert jobbhverdag

I jobben som assistent ved institusjon eller andre helseforetak hjelper man ofte personer med behov for ulike former for assistanse. I en assistentrolle kan en arbeidsdag by på mange forskjellige arbeidsoppgaver, som blant annet personlig stell, bistand i hjemmet og også i flere tilfeller utføring av legemiddelhåndteringsoppgaver. Det er mange hensyn å ta når man jobber med og for mennesker, spesielt når det kommer til legemiddelhåndtering. Håndtering av medisin for andre mennesker er et stort ansvar, enten det gjelder å dosere, sette sammen forskjellige medisiner eller viten om hva som skjer med legemidlene i kroppen, og kunnskap er viktig for å ta gode valg.

Faglig kompetanse

Behovet for faglig kompetanse blant assistenter innen for eksempel hjemmehjelp og på sykehjem er viktigere enn noen gang. Faglig kompetanse handler ikke kun om forløpet til sykdommer og hvordan medisiner virker, men også om organisatoriske hensyn slik som fordeling av oppgaver, rapportering og observasjon. Dette er relevant for blant annet pleiemedarbeidere, helseassistenter, hjemmehjelp og støttekontakter. Det er gjennom alle de små oppgavene at assistenten er med på å tilrettelegge hverdagen slik at brukerne kan velge å være aktive og sosiale. Kjennskap til blant annet pasient- og brukerrettsloven, samt forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp, er gode hjelpemidler i en travel hverdag.

Enkel tilgang til nettkurs

Helsekursportalen tilbyr medisinkurs for deg som yter helsehjelp i jobben din som assistent. Våre medisinkurs for assistenter vil gi tilstrekkelig og god kompetanse i ulike tema som legemiddelhåndtering og ulike sykdommer, uansett tidligere erfaring og kunnskap. Du vil få tilgang til et e-læringskurs som du har 30 dager på å fullføre, helt i eget tempo. Kurset kan gjennomføres hvor som helst, så lenge du har nettilgang. Du har flere forsøk på å bestå, og kan logge deg ut og inn så mange ganger du måtte ha behov for. Kontakt oss i dag om du har noen spørsmål, eller benytt vår utfyllende nettside til å finne mer informasjon.

Posted on

Medisinkurs for assistenter – et tilbud som passer de fleste assistentroller

For deg som jobber som assistent, enten det gjelder hjemmehjelp, brukerstyrte tjenester, støttekontakt eller annet – har du nok opplevd flere ganger at det er mange situasjoner og problemstillinger der du gjerne skulle hatt mer kunnskap for å kunne handle raskt. En som jobber som assistent kan blant annet ha ansvar for å dele ut medisiner, håndtere multidose og dosett samt forventes å ha oversikt over legemidler og sykdommer som er relevant for den gruppen mennesker det jobbes med.

Helsekursportalen tilbyr medisinkurs for assistenter

For mange innebærer det å ha ansvar for andre sine medisiner og generelle velvære å også ha et behov for mer kunnskap og dermed trygghet i jobben sin. Et medisinkurs for assistenter kan inkludere for eksempel kurs i grunnleggende legemiddelhåndtering, kurs om diabetes, epilepsi eller et førstehjelpskurs.

Helsekursportalen har et stort utvalg i e-læringskurs som kan gjennomføres enkelt fra ditt hjem, kontor eller andre praktisk og ønskelige steder. Det kan dermed benyttes som selvstudium. E- læringen gjør kursene tilgjengelige for alle og du er velkommen til å se igjennom vårt utvalg her på nettsiden.

Posted on

GDPR: et spørsmål om datasikkerhet og tillit

Den 25.mai 2018 trådte personvernforordningen (General Data Protection Regulation, eller GDPR) i kraft for EU og alle EØS land. I Norge ble regelverket innført 20.juli 2018, og innen ett år førte loven til rekordmange varsler og et økende internasjonalt samarbeid.

Bevisstheten rundt personvernrettigheter og personvern har økt både blant befolkningen generelt og hos virksomheter som behandler personopplysninger. Det er flere årsaker til at personvern er viktig, og at ansvaret for behandling av personopplysninger skal tas på alvor.

Hva regnes som personopplysninger?

Personopplysninger favner bredt, og inkluderer all informasjon som kan kobles til en person. Det er en rekke opplysninger som faller inn under personopplysninger, slik som navn, postadresse, bilde, kontoinfoformasjon, IP-adresse og mer. Enhver bedrift som behandler slike data, har ansvar etter personvernforordningen til å ivareta disse dataene.

Det er tillitsskapende å være åpen om hvordan man lagrer og behandler data om personer, dette gjelder også inne helsesektoren. Som pasient, kunde og bruker av en tjeneste skal personopplysninger behandles med fortrolighet og respekt. Personvernforordningen gjelder for omtrent alle organisasjoner og bedrifter i Norge, store som små, private som offentlige.

Personvernordningen gjelder ansatte såvel som brukere av en tjeneste. Ansatte har blant annet rett til innsyn i hvilke personopplysninger arbeidsgiver har om vedkommende, og retten til retting og sletting av disse.

Ta et kurs i dag

Helsekursportalen tilbyr GDPR-kurs som gir en innføring i og kjennskap til lovverket. Alle våre kurs er e-læringskurs, noe som skaper stor fleksibilitet for gjennomføring. Du har tilgang på kurset i 30 dager, og kan bruke så lang tid du trenger på å fullføre. Du kan gjennomføre kurset hjemmefra i egen stue, og logge inn og ut så mange ganger du behøver. Bestått kurs gir kursbevis.

Posted on

Personvernforordningen – datasikkerhet og personvern

Helt siden internett kom har det skjedd store endinger når det kommer til hvordan vi kommuniserer og utfører daglige gjøremål, ikke minst på jobb. Vi sender e-poster, meldinger, har databaser med journalføring og loggfører, lagrer bilder og betaler regninger på nettet. GDPR (general data protection regulation) er kjent på norsk som personvernforordningen og er en EU-forordning som omhandler måten din bedrift behandler persondata. GDPR gjelder innen EU og alle EØS-land, altså også Norge.

Personopplysninger

I henhold til personvernforordningen er det slik at personopplysninger omfatter all informasjon som kan knyttes til en person. Personopplysninger inkluderer alt fra navn til e-postadresse, bilde, kopi av dokumenter (slik som CV og arbeidskontrakt), postadresse, bankopplysninger, innlegg i sosiale medier – listen er lang. Hensikten med GDPR er å oppfordre til og sikre et mer disiplinert og bevisst forhold til personopplysninger, samt å unngå misbruk av slike opplysninger.

Prosedyrer og retningslinjer

Enhver som behandler personopplysninger, som en bedrift, må ha utarbeidet prosedyrer og retningslinjer for hva som innhentes, hvordan personopplysninger behandles og hvordan det lagres. Herunder faller hvordan personer kan gi juridisk samtykke, hvordan man kan være sikker på at personopplysninger blir slettet dersom en person ønsker det og hvordan gjennomføre iverflytting av personopplysninger. Det kan være mye å ha oversikt over, og et GDPR- kurs kan være til god hjelp. Innen i helsevesenet er GDPR- forordningen høyst relevant, spesielt med tanke på all den personsensitive informasjonen som er nødvendig for å ivareta brukere av en helsetjeneste.

Bestill kursing i dag

Helsekursportalen tilbyr GDPR- kurs om personvernforordningen, rettet både mot ledere og ansatte i virksomheter som behandler personopplysninger. Alle kursene til Helsekursportalen er i tillegg nettbaserte. Det er mange fordeler med å gjennomføre et nettbasert e-læringskurs, kanskje først og fremst at du kan gjennomføre det akkurat når du ønsker der det passer deg. Du har tilgang på kurset i en hele 30 dager, og logger inn og ut så mange ganger som passer deg. Ved bestått kurs mottar du kursbevis.